GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY

REGULAMIN PROMOCJI

„GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY BILETU LOTNICZEGO”

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja „Gwarancja najniższej ceny biletu lotniczego” („Gwarancja”).

 

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie bilety na połączenia regularne przewoźników liniowych zrzeszonych w IATA.

 

3. Organizatorem Promocji jest Blue Sky Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Roosevelta 2, 60-829 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000054368, NIP: 781-16-99-670, Regon: 63422708 („Organizator”).

 

4. Gwarancja oznacza, że Organizator gwarantuje wszystkim swoim klientom, że po dokonaniu zakupu biletu lotniczego u Organizatora, nie będą mogli kupić na polskim rynku w innym biurze podróży lub u innego agenta tańszego biletu lotniczego na to samo połączenie w terminie 24 h od momentu zakupu biletu lotniczego u Organizatora.

 

5. Przez pojęcie „to samo połączenie” rozumie się połączenie, które:
a) oferowane jest w tym samym terminie wylotu,
b) dotyczy tych samych numerów rejsów,
c) dotyczy tej samej taryfy i klasy rezerwacyjnej,
d) dotyczy tych samych połączeń,
e) oferowane jest przez tą samą linię lotniczą.

 

6. Pojęcie „cena biletu” oznacza opłatę za sam bilet i nie obejmuje prowizji za wystawienie/sprzedaż biletu stosowanej przez podmiot dokonujący sprzedaży biletu w tym przez Organizatora.

 

7. Klient, który dokonał zakupu biletu lotniczego u Organizatora i który znalazł, w terminie 24 h od momentu zakupu biletu lotniczego, ostateczną i wiążącą ofertę sprzedaży biletu lotniczego na to samo połączenie w innym biurze podróży lub u innego agenta w niższej cenie o kwotę większą niż 50 zł, otrzyma zwrot pieniędzy w wysokości różnicy ceny w stosunku do ceny zapłaconej Organizatorowi.

 

8. Zwrot kwoty stanowiącej różnicę w cenie, o której mowa pkt. 7, zostanie dokonany przelewem na rachunek bankowy wskazany przez klienta w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przedstawienia dowodu zaistnienia różnicy w cenie biletów lotniczych, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji przez Organizatora czy zachodzą przesłanki zwrotu określone niniejszym Regulaminem. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że nie zachodzą przesłanki zwrotu poinformuje on klienta o tym fakcie wskazując przyczyny.

 

9. Za dowód istnienia różnicy w cenie biletów lotniczych uważa się doręczenie Organizatorowi łącznie wszystkich wskazanych niżej dokumentów oraz danych:
a) potwierdzenie zakupu biletu lotniczego u Organizatora wraz ze wskazaniem numeru rezerwacji,
b) skan ze strony internetowej innego biura podróży lub innego agenta, potwierdzający możliwość zakupu biletu lotniczego na to samo połączenie po ostatecznej niższej cenie w terminie 24 h od momentu zakupu biletu lotniczego u Organizatora,
c) wydruk rezerwacji biletu w innym biurze podróży lub u innego agenta z kalkulacją ceny biletu,
d) oświadczenie klienta o danych kontaktowych oraz o numerze rachunku bankowego na który ma zostać przekazany zwrot, o którym mowa pkt. 8.

 

10. Doręczenie wyżej wskazanych dokumentów powinno odbyć się osobiście przez klienta w oddziale Organizatora albo e-mailem bok@bluesky.pl w przeciągu 1 (jednej) godziny od uzyskania informacji o tańszej cenie biletu lotniczego.

 

11. Gwarancja nie dotyczy ofert z niższą ceną biletu lotniczego, która zawiera rabaty, promocje i innych obniżek cen biletu lotniczego, które nie obowiązywały w momencie zakupu biletu lotniczego u Organizatora. Gwarancja nie dotyczy sytuacji, w której różnica w cenie biletu lotniczego wynika z wahań kursów walut. Gwarancja nie dotyczy ofert z niższą ceną biletu lotniczego, która wynika z ze zniżek grupowych lub zniżek specjalnych stosowanych przez linie lotnicze wyłącznie wobec określonej grupy klientów jak również z faktu oferowania biletów przez dany podmiot poniżej ich faktycznej ceny.

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

 

13. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.02. 2013 roku i trwa do odwołania.

 

14. Regulamin w czasie trwania Promocji jest dostępny w oddziałach Organizatora oraz na stronie internetowej www.bluesky.pl.

 

Comments are closed.